Πρόγραμμα

Είστε εδώ

NGEurope: Προώθηση της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη μέσω ηγεσίας και δέσμευσης στην αλλαγή των ΜΚΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει πως « οι ΜΚΟ έχουν καταστεί βασικοί παράγοντες στον κοινωνικό τομέα, ιδίως στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού». Η κατανόηση της στενής σχέσης μεταξύ περιβάλλοντος και κοινωνίας κατέχει κεντρική θέση στην ατζέντα EU2020 και είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα τόσο της κοινωνίας όσο και του περιβάλλοντος.

Οι 5 στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 είναι: απασχόληση, καινοτομία κλιματική αλλαγή, εκπαίδευση και φτώχια/κοινωνικός αποκλεισμός, οι οποίοι αλληλοσυνδέονται και αλληλοενισχύονται, θέτοντας ένα πλαίσιο που επιτρέπει πολλαπλούς τρόπους προώθησης της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και της αειφορίας μέσω μιας ολοκληρωμένης και έξυπνης μεθόδου. 

Τα Ηνωμένα Έθνη αποδέχονται τα υγιή οικοσυστήματα ως ανθρώπινο δικαίωμα και καλούν τα κράτη να αναγνωρίσουν τους προστάτες της βιοποικιλότητας ως υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το NGEurope επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την κατάρτιση των νέων ηγετών των ΜΚΟ που θα προωθήσουν την πράσινη επιχειρηματικότητα μέσω της κοινωνικής ενσωμάτωσης και των βιώσιμων πρακτικών. Το έργο θα αναδείξει, όπως προτίθεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για την τόνωση της απασχόλησης και την αποτελεσματική χρήση του φυσικού και κοινωνικού κεφαλαίου.

Το NGEurope θα ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις ΜΚΟ που ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα και προωθούν ταυτόχρονα την κοινωνική ένταξη, δημιουργώντας θέσεις εργασίας για άτομα κοινωνικά αποκλεισμένα ή με ελλιπή ειδίκευση.

Το έργο NGEurope συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες από διαφορετικούς τομείς - από την προστασία του περιβάλλοντος έως την κοινωνική επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας των πληροφοριών και της διακυβέρνησης - και η δράση του βασίζεται σε εμπεριστατωμένη δευτερογενή και επιτόπια έρευνα που θα διεξαχθεί σε ευρεία γεωγραφική περιοχή που καλύπτει τη νότια, βόρεια και κεντρική Ευρώπη.

Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα για τους ηγέτες και το προσωπικό των ΜΚΟ, υλικό υποκίνησης της συμμετοχής, ένα πρωτότυπο παρατηρητήριο για τις βέλτιστες πρακτικές των Μ.Κ.Ο. με δυναμικό αντίκτυπο, ένα εγχειρίδιο για την ίδρυση και χρηματοδότηση των ΜΚΟ, καθώς και ένα άρθρο χάραξης πολιτικής με προτεινόμενες κατευθύνσεις στους άμεσα υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τομέα των ΜΚΟ.

Οι άμεσοι και έμμεσοι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις βασικές ικανότητες για να ενστερνιστούν τη βιωσιμότητα και να ευθυγραμμίσουν τις ατομικές τους προσδοκίες με τη διατήρηση της φύσης, την κοινωνική ενσωμάτωση και την οικονομική ανάπτυξη.

Το NGEurope θα συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο γενικευμένης βούλησης για τη μετατόπιση της Ευρώπης και των κοινοτήτων της προς την αληθινή βιωσιμότητα, παρέχοντας στους πολίτες και τους τοπικούς φορείς τις δεξιότητες για να το επιτύχουν.

Lousada BioLiving Leave no trace Cesefor Play Solutions ENTER Athens University

About NGEurope

NGEurope: Promoting European social cohesion through leadership and change engagement by NGOs

Get In Touch